Home / Education News / สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
โดย ศ.ดร. ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และคณาจารย์จากสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้พบปะพูดคุย และมอบ wristband แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

   

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชารัฐศาส …