ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยแพร่บทความวิชาการเรื่อง การเมืองของการยอมรับ: โครงสร้างทฤษฎีสังคมของแอ็กเซล ฮอนเน็ต ตีพิมพ์ลงในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ปีที่ 16 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถุนายน 2563): 85-118 

ผู้สนใจสามารถอ่านได้ที่

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jssnu/article/view/200505