อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป