Home / Education News / นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยได้เข้าเยี่ยมชม ดูงานห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีในชั้นศาลในเบื้องต้น จากคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีการพพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชารัฐศาส …