Home / Education News / นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับคุณครูจากโครงการ “เพาะกล้าพันธุ์ใหม่ ในใจครู” ครั้งที่ 2

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับคุณครูจากโครงการ “เพาะกล้าพันธุ์ใหม่ ในใจครู” ครั้งที่ 2

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับคุณครูจากโครงการ “เพาะกล้าพันธุ์ใหม่ ในใจครู” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาหลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ต้อนรับคุณครูประจำชั้น/ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะแนวที่ ดูแลนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จากโครงการ “เพาะกล้าพันธุ์ใหม่ ในใจครู” “Next Gen Teacher Seed Camp 2019” ครั้งที่ 2 โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตร์ ได้นำคุณครูเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีในชั้นศาลในเบื้องต้น เป็นต้น จากคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชารัฐศาส …