Home / Education News / HOME ROOM นักศึกษารัฐศาสตร์ มวล. พบคณบดี

HOME ROOM นักศึกษารัฐศาสตร์ มวล. พบคณบดี

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “HOME ROOM นักศึกษารัฐศาสตร์พบคณบดี” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา และบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “เส้นทางความสำเร็จในระบบราชการ” เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา  รวมทั้งยังได้มอบทุนการศึกษา “ทุนเรียนพัฒนาการแบบก้าวกระโดด” ให้กับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาแบบก้าวกระโดด ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1/2561 และภาคการศึกษาที่ 2/2561 เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นกำลังใจในการพัฒนาตนเองในด้านการเรียน

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 19 …