Home / ข่าวทั่วไป / ศาตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ให้กับคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล.

ศาตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ให้กับคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล.

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

มาเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การเขียนงานวิจัย บทความ และงานวิชาการอื่นๆ (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำเพื่อการเขียนและนำเสนอผลงานงานวิชาการ)

ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาวลัยลักษณ์

การนี้ ทางหลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณศาตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาส …