Home / ข่าวทั่วไป / บทความอาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Chinese Political Science Review ในฐานข้อมูล Springer

บทความอาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Chinese Political Science Review ในฐานข้อมูล Springer

บทความอาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Chinese Political Science Review ในฐานข้อมูล Springer

บทความของอาจารย์ตฤณ ไอยะรา เรื่อง “The Long and Winding Railway: Domestic Politics and the Realization of China-Initiated High-Speed Railway Projects in Thailand” เผยแพร่ออนไลน์ (Online First Articles) ซึ่งเตรียมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Chinese Political Science Review ในฉบับถัดไป

อ่านบทความได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-019-00124-2

บทความนี้มุ่งศึกษาว่าการเมืองภายในส่งผลหรือกำหนดกระบวนการทางนโยบายของข้อริเริ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนอย่างไร โดยแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์จากประสบการณ์ของประเทศไทยในช่วง ค.ศ. 2010-2018

ปัจจุบันอาจารย์ตฤณ ไอยะรา ศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน International Development ในหลักสูตร State Building and Economic Development ของ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร เป็นอาจารย์พิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาส …