Home / กิจกรรมนักศึกษา / นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาคสนาม ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลและการสืบพยานในศาล รวมทั้งยังได้เข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการยุติธรรม และมีความรู้ความเข้าใจต่อวิชาชีพทางกฎหมาย

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร เป็นอาจารย์พิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาส …