Home / กิจกรรมนักศึกษา / โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 1และ2 พฤษภาคม 2562 คณะนักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ฟังการบรรยายเรื่องการพิจารณาคดีของศาลและการสืบพยานในศาล ทั้งนี้ ได้เข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการยุติธรรม และมีความรู้ความเข้าใจต่อวิชาชีพทางกฎหมาย

การนี้ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมา ณ โอกาสนี้

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร เป็นอาจารย์พิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาส …