Home / ข่าวรับสมัครงาน / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 19/2561 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 19/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

ประกาศรรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ 1. คุณสมบัติทั่วไป 1.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ …