Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF ในระดับ Fellow

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF ในระดับ Fellow

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการระหว่างประเทศและการทูต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) และเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

กรอบมาตรฐาน UKPSF เป็นกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษโดย The Higher Education Academy (HEA) ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับสากล

 

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Seminar on Politics, Administration and Development (INSPAD2019) …