Home / ข่าวทั่วไป / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายวิชาการสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายวิชาการสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายวิชาการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2562

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (เสาร์-อาทิตย์ 2 วัน 1 คืน)

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายวิชาการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ยืนยันการเข้าร่วมค่าย ภายในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ก่อนเวลา 12.00 น)

*หากไม่ยืนยันการเข้าร่วมค่ายภายในวันและเวลาดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้มีสิทธิสำรอง*

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1. นางสาวจิรา หมิดหวัว กศน.ตำบลโมคลาน
2. นางสาวพิพรรษพร ดีเสมอ กะทู้วิทยา
3. นางสาวคีตรนันท์ ขมสวัสดิ์ กัลยาณีศรีธรรมราช
4. นางสาวกมลทิพย์ ส่งศรี กัลยาณีศรีธรรมราช
5. นางสาวชนากานต์ วงศ์สวัสดิ์ กัลยาณีศรีธรรมราช
6. นางสาวธัญวรัตม์ รัตนคำ กัลยาณีศรีธรรมราช
7. นายธนธรณ์ พ่วงคง ขนอมพิทยา
8. นายธรรมราช ศรีธรรมศักดิ์ ขนอมพิทยา
9. นางสาวศศิกาญจน์ บุญชู คีรีราษฎร์พัฒนา
10. นางสาวช่อฟ้า มุขวัฒน์ คีรีราษฎร์พัฒนา
11. นางสาวมานิสา อาตมาตร จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
12. นางสาวยามูนา ล่าเม๊าะ จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
13. นางสาวสุภลักษณ์ คมพัดลับ ดีบุกพังงาวิทยายน
14. นางสาวพัชราภรณ์ ช่วยศรี ดีบุกพังงาวิทยายน
15. นางสาวอาทิตญา สงสยม ตรังคริสเตียนศึกษา
16. นางสาวกวิสรา จำนงจิต ตรีนิมิตรวิทยา
17. นายพงศ์พันธ์ เเก้วหนู ตรีนิมิตรวิทยา
18. นางสาวพรรวรรษา เห็นจริง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
19. นางสาวชฎาพร กลับดี เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
20. นางสาวนลินทิพย์ แก้วบางพูด เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
21. นางสาวนิศารัตน์ จันทร์แก้ว เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
22. นางสาวพรรณปพร คำจันทร์ ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
23. นางสาวกรกฏ  ใจหวัง ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
24. นางสาวศศิกานต์ แทนสุข ทุ่งสง
25. นางสาวธิดารัตน์  ขาวผ่อง ทุ่งสง
26. นายอนันตชัย คงประชุม ทุ่งสง
27. นางสาวผกามาศ ไกรนรา ทุ่งสง
28. นางสาวณัฐกานต์ รอดหวาน ทุ่งใหญ่วิทยาคม
29. นางสาวเกษราภรณ์ เพชรอาวุธ ทุ่งใหญ่วิทยาคม
30. นางสาวอัญมณี เกิดรอด นิรมลชุมพร
31. นางสาวพรชิตา น่อยประเทศ นิรมลชุมพร
32. นางสาวสรัญญา บวบหอม นิรมลชุมพร
33. นางสาวณัฐกฤตา ประเสริฐวิทย์ นิรมลชุมพร
34. นายพชร วุฒิพงค์ บางปะกอกวิทยาคม
35. นางสาววิภาดา สุธาโภชน์ เบญจมราชูทิศ
36. นางสาวมนสิชา อยู่สถาน เบญจมราชูทิศ
37. นางสาวพิมจิรา ศรีนิพัทธ์ เบญจมราชูทิศ
38. นางสาวกัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์ เบญจมราชูทิศ
39. นางสาวอภิชญา แก้วซัง เบญจมราชูทิศ
40. นางสาวเกวลี ศรีวิสุทธิ์ พรหมคีรีพิทยาคม
41. นางสาวเยาวมาลย์ เวชพรหมมินทร์ พรหมคีรีพิทยาคม
42. นางสาวกุสุมา นาคสุวรรณ์ พรหมคีรีพิทยาคม
43. นางสาวอตินุช บรรจงการ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
44. นางสาวสโรชา  เเก้วสอาด ภูเก็ตวิทยาลัย
45. นายพริต คงพูล ภูเก็ตวิทยาลัย
46. นางสาวภัทร​กันย์​ ยอดเพ็ชร​ มัธยมเปี่ยม​รัก​
47. นายพฤตินันท์ มัธยมเปี่ยมรัก
48. นางสาวรัตติกาญจน์ ใบมิเด็น มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
49. นางสาวณัชชา อารีชล มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
50. นางสาวกนกวรรณ เรือนเพ็ชร เมืองนครศรีธรรมราช
51. นางสาวณัฐธิชา ระเห็จหาญ เมืองนครศรีธรรมราช
52. นางสาว กาญจณี รองเมือง เมืองสุราษฎร์ธานี
53. นางสาว เจนจิรา ขามกิ่ง เมืองสุราษฎร์ธานี
54. นางสาวอัญธิตา หิรัญเรือง เมืองสุราษฎร์ธานี
55. นางสาวศุภัชญากร อินทรมณี เมืองสุราษฎร์ธานี
56. นางสาวซุลฟา กาเเลกาเย๊าะ ลำไพลศานติวิทย์
57. นางสาวนูรฮีดายะห์ โซ๊ะนิยาดะ ลำไพลศานติวิทย์
58. นางสาวนภัสสร คงพันธ์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
59. นางสาววายีฮะห์ หะยีสาเเม วัฒนธรรมอิสลาม
60. นางสาวศิลป์ศุภา หนูวงศ์ วิเชียรมาตุ
61. นายศุภชัย ชัยรักษ์ วิเชียรมาตุ
62. นางสาวดารณี แก้วเพ็ง วิเชียรมาตุ
63. นางสาวอนิต้า ซู วิเชียรมาตุ
64. นางสาวพลอยชมพู เสนาทอง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
65. นางสาวกชวรรณ จามจุรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
66. นางสาวพิชญ์สินี เกื้อสุวรรณ ศรีธรรมราชศึกษา
67. นางสาวฤทัยกาญจน์ สุคนธปฏิภาค ศรีธรรมราชศึกษา
68. นางสาวจิรกัญญา มากทอง สตรีทุ่งสง
69. นางสาวสิริกร ริยาพันธ์ สตรีทุ่งสง
70. นางสาวกิ่งกนก อาจการ สตรีภูเก็ต
71. นางสาวสุธาสินี ตุลา สตรีภูเก็ต
72. นางสาววรศิกาล สนิทใจ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
73. นางสาวไอย์ลดา พรหมเพศ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
74. นางสาวกนกพร ละหุกาญจน์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
75. นางสาวเพ็ญจันทร์ คงอิ่ม สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
76. นายธนากร กองสุวรรณ์ สิชลประชาสรรค์
77. นางสาวจีรภัทร สมศิริ สิชลประชาสรรค์
78. นางสาวคันธมาทน์ แก้วทอง สิชลประชาสรรค์
79. นางสาวจุฑามาศ แสงแจ่ม ห้วยยอด
80. นางสาวกิตติยานุช ประดู่ ห้วยยอด
81. นางสาวสุกัญญา หนูคง ห้วยยอด
82. นายปัญญา ตาวัน เหนือคลองประชาบำรุง
83. นางสาววัชราภรณ์ อาหมัด อัลมูวาห์ฮิดีน
84. นางสาวยิหวา สุทธิการ อัลมูวาห์ฮิดีน
Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Seminar on Politics, Administration and Development (INSPAD2019) …