Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ“การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ และ ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีนักวิชาการ นักศึกษา สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีแผนแยกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตขึ้นมาใหม่ โดยอยากให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีความแข็งแกร่งและความโดดเด่น เพื่อต้องการให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี 

ด้านศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ กล่าวว่า การประชุมรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0” จัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของเมือง วิถีชีวิตของผู้คน ความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมของชีวิต ซึ่งการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ เป็นนโยบายของรัฐที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในประเทศไทย โดยต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้ และปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังเป็นเวทีวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทางด้านการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทต่อไป และเพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานจากนักวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชาและสาขาอาชีพ เพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนในด้านการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆ 

นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการเมืองและท้องถิ่น : สภาพปัจจุบันที่ท้าทาย กับทิศทางใหม่ในอนาคต” โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อด้วยการเสวนาวิชาการ “การบริหารและจัดการเมืองและท้องถิ่น:ปัญหาและทางออก” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ผู้เชียวชาญสาขาการเมือง การปกครองท้องถิ่น รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จ.กระบี่ นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา นายทรงชัย วงศ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และดำเนินรายการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากสถาบันต่างๆจากทุกภูมิภาคในประเทศไทย

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชารัฐศาส …