Breaking News

กิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์” ณ ห้อง 5209 อาคารเรียนรวม 5 โดยมีนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สกล  บุญสิน หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ได้แจ้งปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และอัตลักษณ์ของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ แนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (Retire) เกณฑ์การจำแนกสภาพนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 การสนับสนุนผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำ และการใส่ใจนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเป็นการเฉพาะ รวมทั้งได้แจ้งแผนการเรียนของแต่ละชั้นปี ตลอดปีการศึกษา 2563 นโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การพบปะผู้ปกครอง (เยี่ยมบ้าน) สำหรับนักศึกษาที่ต้องมีการติดตามเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ได้มีการมอบทุนให้กับนักศึกษาที่มีพัฒนาการทางการเรียนแบบก้าวกระโดด จำนวน 8 ราย และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีด้วยการเสียสละเพื่อส่วนรวม จำนวน 8 ราย หลังจากนั้น ได้มีการแบ่งห้องย่อยให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อติดตามผลการเรียน วางแผนการเรยน และพูดคุยปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

About Wanvimon Nakha

Check Also

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การอ่านและแปลบทความภาษาอังกฤษ”

เมื่อวันที่ 13 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *