• +0-7567-2410
  • polsciandlaw.wu59@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 อาจารย์อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อาจารย์ประจำรายวิชา POS-322 การเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยได้รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมกิจการของโครงการฯ กลุ่มส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอปากพนัง และเยี่ยมชมตลาดนัดริมน้ำ เทศบาลเมืองปากพนัง