ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ตฤณ ไอยะรา ในโอกาสได้รับรางวัลทรงเกียรติจาก Journal of Contemporary Asia

17 ธันวาคม 2564

wu,Pol sci,law

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ที่วารสารทางวิชาการ The Journal of Contemporary Asia คัดเลือกให้บทความที่อาจารย์ร่วมเขียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (Runner-up) บทความยอดเยี่ยมที่ตีพิมพ์ในวารสารตลอดปี 2021 นี้ 

อาจารย์ตฤณ ไอยะรา เขียนบทความเรื่อง “Sick Tiger: Social Conflict, State–Business Relations and Exclusive Growth in Thailand” ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร แห่ง National Graduate Institute for Policy Studies ประเทศญี่ปุ่น และ ดร. แบ๊งค์ งามอรุณโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยบทความได้ตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 51 ฉบับที่ 5 (2021) 

The Journal of Contemporary Asia ได้แถลงว่า คณะบรรณาธิการของวารสารคัดเลือกบทความยอดเยี่ยม และบทความรองชนะเลิศประจำปี โดยพิจารณาจากคุณภาพของบทความที่จะต้องนำเสนอมุมมองที่สดใหม่ต่อประเด็นปัญหาของภูมิเอเชียในยุคร่วมสมัย นอกจากนี้ บทความจะต้องสร้างคุณูปการในการนำเสนอทฤษฎีใหม่ๆ โดยเฉพาะในประเด็นบทบาทของรัฐ การวิเคราะห์ชนชั้น อำนาจ และปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์

ทั้งนี้ The Journal of Contemporary Asia เป็นวารสารทางวิชาการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดวารสารหนึ่งเมื่อว่าด้วยประเด็นเอเชียศึกษา  วารสารตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 แต่ละฉบับจะตีพิมพ์บทความวิชาการที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในทางวิชาการอย่างสูง โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์การเมือง การเมืองและอำนาจ และสิ่งแวดล้อม 

การประกาศรางวัลของวารสาร ดูได้จาก  https://journalofcontemporaryasia.wordpress.com/2021/12/13/journal-of-contemporary-asia-prize-2022/  

และสามารถเข้าถึงบทความชิ้นนี้ได้จาก https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00472336.2020.1869997?journalCode=rjoc20

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin