Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนในการให้คำปรึกษากฎหมาย และการดำเนินคดี ผ่านสภาทนายความ และ ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนกฎหมายในศตวรรษ ที่ 21

ดยมีขอบเขตความร่วมมือ 4 ประการ ดังนี้

1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย

2. การบริการวิชาการด้านกฎหมายและด้านสิทธิ

3. การพัฒนาการเรียนการสอน

4. ความร่วมมือด้านอื่นๆ

เพื่อพัฒนาบัณฑิตด้านกฎหมาย และ สังคมชุมชนท้องถิ่น ตลอดถึงประเทศชาติ สืบไป

  

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาส …