เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นุชนาฏ สุขแก้ว วิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “การอ่านและแปลบทความภาษาอังกฤษ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการเมืองการปกครอง ในรายวิชา POS-211 พรรคการเมืองและการเมืองของการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะใหักับนักศึกษาในวิชานี้ ซึ่งเอกสารหลักที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นตำราภาษาอังกฤษ