Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

ชื่อโครงการ      การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0”

ผู้รับผิดชอบ     – สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการบริหารจัดการท้องถิ่น (The Center of Excellence for Local and City Governance (CLCG))

ระยะเวลาในการดำเนินการ

         วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

หลักการและเหตุผล

ด้วยบริบทการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในยุคปัจจุบันอันเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของเมือง วิถีชีวิตของผู้คน ความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมการใช้ชีวิต ส่งผลให้สภาพของเมืองและท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นจึงเป็นบทบาทที่สำคัญของหลายๆ ภาคส่วนที่จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อการปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ ทั้งระดับรัฐ เอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม ในแนวทางประชารัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นของตนเอง ด้วยเหตุที่การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ และยังคงมีปัจจัยที่ท้าทายหลายประการ เช่น ความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาให้ยั่งยืน ความไม่พร้อมของเมืองและท้องถิ่นในการขยายตัวหรือปรับตัว หรืออาจเป็นเพราะปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคของการจัดการเมืองและท้องถิ่นด้วยสภาพปัญหาที่มากรอบด้าน และมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากทีอาจจะได้รับผลกระทบในการแก้ปัญหาหรือดำเนินการในแต่ละเรื่อง ซึ่งประเด็นเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ปัญหาด้วยวิธีการหรือแนวคิดใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและท้องถิ่น

ในบริบทของการบริหารจัดการเมืองในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวทางที่เป็นนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่งต้องอาศัยความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญต่อการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นได้อย่างดี ตามเป้าหมายของนโยบายนี้เพื่อเร่งการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าพัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้ จากแนวคิดการขับเคลื่อนภายในสู่ภายนอก โดยการขับเคลื่อนจากภายใน ประกอบด้วย การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ การสร้างสังคมที่มีจิตวิญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition) และ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition) โดยต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้ จึงเป็นความท้าทายของเมืองและท้องถิ่นในการพัฒนาและปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนไป และการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารและจัดการเมืองให้มีความน่าอยู่และเป็นสังคมที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในทิศทางต่างๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “ การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0” จึงน่าจะตอบโจทย์ของการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในแง่มุมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อในแวดวงวิชาการ และแวดวงของการปฏิบัติการในการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ พร้อมกับการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งภาคส่วนรัฐ เอกชน และประชาสังคม และภาควงการศึกษา วิชาการ และนักปฏับัติการในทุกสาขาอาชีพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทางด้านการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นให้กับนักวิชาการ นักศึกษา คณาจารย์ นักปฏิบัติการทั้งในระดับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อนำไปใช้เป็นความรู้หรือแนวทางในการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทต่อไป
 2. เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานจากนักวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชาและสาขาอาชีพ เพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนในการด้านการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ประมาณ 300 คน ประกอบด้วย นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักปฏิบัติการในภาคส่วนต่างๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้พัฒนาความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารและจัดการเมืองและท้องถิ่น
 2. ได้มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจในด้านการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่น
 3. ได้มีเครือข่ายระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักปฏิบัติการในระดับต่างๆ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาเมืองและท้องถิ่นต่อไป

รูปแบบการประชุม

 1. การปาฐกถาพิเศษ
 2. การเสวนาวิชาการ
 3. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม ระยะเวลา
1.เปิดรับสมัคร และรับบทความวิจัย บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561
2.ปิดรับสมัครผู้นำเสนอผลงานและชำระค่าลงทะเบียน 30 พฤศจิกายน 2561
3.รับสมัครผู้เข้าร่วมฟังและชำระค่าลงทะเบียน บัดนี้ – 14 ธันวาคม 2561
4.วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข (Revised Paper) ตามการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 12 ธันวาคม 2561
5.นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 14 ธันวาคม 2561

 

เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

– เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561
– ประกาศผลการพิจารณาบทความ ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561
– นำส่งบทความฉบับแก้ไข 12 ธันวาคม 2561
– นำเสนอผลงาน 14 ธันวาคม 2561

นำส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่  คุณวรรณวิมล นาคะ (wanvimon.na@mail.wu.ac.th หรือ wanvimon.na@wu.ac.th) คุณเฉลิมชัย (chalermchai.ch@wu.ac.th)

รูปแบบการเขียนบทความ  สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์    https://polscilaw.wu.ac.th สามารถดดาวโหลดได้ที่ แบบฟอร์มการเขียน 

>>https://drive.google.com/file/d/1OhuVDjKsaucsfwVKO9LpuNPrXPXL9_Jl/view?usp=sharing  <<

ช่องทางการชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน

สำหรับสมาชิกสมาคมรปศ คนละ 500 บาท คนที่ไม่เป็นสมาชิก 1,000 บาท และสำหรับนักเรียนนักศึกษา ไม่มีค่าลงทะเบียน

โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-1-14776-8

หรือชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 053281194620

พร้อมส่งหลักฐานการมาที่ e-mail Ninnet.fang@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และรับใบเสร็จรับเงินในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

หัวข้อที่เปิดรับพิจารณา

 • การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่น : พลเมือง เช่น ผู้นำชุมชนและท้องถิ่น ผู้สูงอายุ เยาวชน
 • การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่น : นโยบาย การบริหารการจัดการ
 • การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่น : ความรู้ วิทยาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม
 • การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่น : เครือข่าย

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-672705   อีเมล์ :  คุณวรรณวิมล นาคะ wanvimon.na@mail.wu.ac.th , wanvimon.na@wu.ac.th หรือ คุณเฉลิมชัย (chalermchai.ch@wu.ac.th)

กำหนดการการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

หัวข้อ “ การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0”

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.     อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ
09.15 – 09.30 น.    กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
09.30 – 10.30 น.   

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การจัดการเมืองและท้องถิ่น : สภาพปัจจุบันที่ท้าทายกับทิศทางใหม่ในอนาคต โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10.30 – 12.00 น.  

เสวนาทางวิชาการ “การบริหารและจัดการเมืองและท้องถิ่น: ปัญหา และทางออก” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาการเมือง การปกครองท้องถิ่น

ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จ.กระบี่

นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช

และดำเนินรายการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. นำเสนอผลงานทางวิชาการ

 

ดาวโหลดที่ https://drive.google.com/file/d/1jELOiHZSPKt6qFB3NDHlKfBzBz4kzlC-/view?usp=sharing

 

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาส …