Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม Workshop “Road to MFA เส้นทางสู่กระทรวงการต่างประเทศ”

กิจกรรม Workshop “Road to MFA เส้นทางสู่กระทรวงการต่างประเทศ”

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Workshop “Road to MFA เส้นทางสู่กระทรวงการต่างประเทศ” ให้กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐศาสตร์และหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สนใจเข้าร่วม เมื่อวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ นายจักร บุญ-หลง อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กรมเอเชียตะวันออก และนางสาวภัทริน ลีลาเธียร นักการทูตชำนาญการ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของกระทรวงการต่างประเทศทั้งในเรื่องของงานในกระทรวง โครงสร้างและการทำงานของกรมต่าง ๆ ลักษณะของคนที่เข้าไปทำงาน ชีวิตจริงในกระทรวง ประสบการณ์ด้านต่างประเทศทั้งงานด้านกงสุล สถานกงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ไปจนถึงการปรับตัวและเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนประเทศซึ่งเป็นธรรมชาติการทำงานในกระทรวง

สำหรับกิจกรรมในวันที่สอง นอกจากการฝึกภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมโดย อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิชญ์สินี เควด อาจารย์ประจำสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มาช่วยฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เข้าร่วมอย่างเข้มข้นทั้งในเรื่องการวิเคราะห์ไวยากรณ์ การเขียนเรียงความและการเขียนสรุป การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนเทคนิคการฝึกทบทวนด้วยตัวเอง

 

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาส …