Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษาสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น

นักศึกษาสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของสำนักวิชาฯที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดดังต่อไปนี้

รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปี ด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมกีฬา

รางวัลดีเด่น

  1. นายคมกฤต คงทองคำ       นักศึกษาชั้นปีที่ 1
  2. นายภัทรภณ พงศ์พ้นภัย     นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  3. นายเนติพงษ์ พวงนุ่น          นักศึกษาชั้นปีที่ 4
  4. นายวงศธร จงรักษ์              นักศึกษาชั้นปีที่ 4

รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปี ด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

รางวัลดีเด่น

  1. นางสาวสัชกร ชัยณรงค์     นักศึกษาชั้นปีที่ 1
  2. นางสาวฉัตรแก้ว สมบูรณ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 1

รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปี ด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

รางวัลดีเด่น

  1. นายวิโรจน์ ศรีบุญเรือง       นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  2. นายเมธิชัย เอียดแก้ว         นักศึกษาชั้นปีที่ 3

รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปี ด้านกิจกรรมจริยธรรม

รางวัลดีเด่น

  1. นายธนกร แก้วเม็ด              นักศึกษาชั้นปีที่ 1

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ https://drive.google.com/file/d/1H2rWJSKzDmnBr57LXiDVL1jLhjHJK-0Y/view

 

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

ศ. ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์พิเศษรายวิชาความมั่นคงระหว่างประเทศ ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐศาสต …