ประกาศว่าด้วยการประกาศผลคะแนนทุกรายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตร์ และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการของการสอบเพื่อแก้ไขคะแนน สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของทุกรายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตร์ได้ในบัญชีของตนเองในระบบของศูนย์บริการการศึกษา (ศบศ.) (https://ces.wu.ac.th) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบคะแนนดังกล่าวกับเกรดที่จะได้รับตามตารางต่อไปนี้

คะแนน

เกรด

80-100

A

75-79.99

B+

70-74.99

B

65-69.99

C+

60-64.99

C

55-59.99

D+

50-54.99

D

0-49.99

F

  1. นักศึกษาที่ได้เกรด B+ ลงมา และประสงค์จะสอบเพื่อแก้ไขคะแนน ขอให้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์โดยใช้แบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่างนี้

    ภายในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24:00 น. โดยผู้ประสงค์สอบเพื่อแก้ไขคะแนนจะต้องศึกษาเงื่อนไขของการสอบเพื่อแก้ไขคะแนนให้ละเอียดและต้องยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สาระสำคัญเบื้องต้น ได้แก่ (1) การสอบเพื่อแก้ไขคะแนนเป็นการสอบตามปกติที่จัดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่สามารถแสดงเหตุผลและความจำเป็นได้ จะถือว่าขาดสอบและไม่ได้คะแนน และ (2) ผู้ที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์สอบเพื่อแก้ไขคะแนนถือว่ายอมรับให้หลักสูตรฯ ใช้คะแนนที่ได้รับจากการสอบเพื่อแก้ไขคะแนนเป็นคะแนนสุดท้ายในการประเมินเกรดในรายวิชานั้นๆ

ทั้งนี้ เนื่องจากรายวิชานิติเวชศาสตร์ (LAW-357) มีวิธีการศึกษาและการประเมินที่มีลักษณะเฉพาะ หลักสูตรฯ จึงพิจารณาไม่เปิดให้สอบเพื่อแก้ไขคะแนนในรายวิชานี้

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWm81ya_6NzPB1TpR93tBOaA40AqSdbTyKC7x_RJ_S-EnZ6Q/viewform )

  1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่หลักสูตรฯ จัดให้มีการบรรยายเพิ่มเติมระยะสั้นก่อนที่จะจัดการสอบเพื่อแก้ไขคะแนน (เฉพาะบางรายวิชา) และตารางสอบเพื่อแก้ไขคะแนนได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

สำหรับวิชาเลือกสองรายวิชาที่เปิดให้มีการสอบเพื่อแก้ไขคะแนนแต่ไม่ปรากฏข้อมูลการบรรยายเพิ่มเติมระยะสั้น (LAW-353 และ LAW-366) หากมีผู้ประสงค์สอบเพื่อแก้ไขคะแนน อาจารย์ประจำรายวิชาจะนัดหมายเพื่อจัดการบรรยายเพิ่มเติมระยะสั้นภายหลัง