Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มวล.- นิด้า ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติศาสตร์

มวล.- นิด้า ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติศาสตร์

21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกันลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นถึงเป้าหมายที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษานิติศาสตร์ การบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพ และสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นชอบร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ขึ้น ติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wu.ac.th/th/news/13919

 

 

 

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

ศ. ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์พิเศษรายวิชาความมั่นคงระหว่างประเทศ ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐศาสต …