สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน สหกิจศึกษา ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ศูนย์บรรณสารและการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีและดิจิตอล ศูนย์บริการการศึกษา และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นต้น