เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 คณะนักศึกษา และอาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในโครงการภาคสนามรายวิชา LAW-357 นิติเวชศาสตร์

การนี้ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ โอกาสนี้