เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโฮมรูมหลักสูตรรัฐศาสตร์ขึ้น โดยมีวาระต่าง ๆ แจ้งให้นักศึกษาทราบ ได้แก่ การโอนย้ายหลักสูตรฯ จากหลักสูตรปัจจุบัน 2562 ไปเป็นหลักสูตรใหม่ 2564 เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจการโอนย้ายหลักสูตรฯ วาระเรื่องธรรมนูญนักศึกษารัฐศาสตร์และการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา วาระเรื่องการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสะท้อนประเด็นปัญหาก่อนสอบกลางภาค วาระเรื่อง กิจกรรมนักศึกษาในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้นักศึกษาสะท้อนกิจกรรมที่อยากให้หลักสูตรจัด โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม