Home / ข่าวทั่วไป (page 3)

ข่าวทั่วไป

HOME ROOM นักศึกษารัฐศาสตร์ มวล. พบคณบดี

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรร …

Read More »

ศาตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ให้กับคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล.

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรนิติศา …

Read More »

ท่านเชิดชาย บัวเพชร บรรยายพิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกี …

Read More »

บทความอาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Chinese Political Science Review ในฐานข้อมูล Springer

บทความอาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาส …

Read More »

ผศ. ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย บรรยายพิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (น …

Read More »

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

นักศึกษานิติ มวล. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำก …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศ …

Read More »

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอา …

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอล “ประมวลเกมส์” ครั้งที่ 2

หลักสูตรนิติศาสตร์ ได้ส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขัน R …

Read More »

ค่ายวิชาการสำนักวิชารัฐศาสตร์นิติศาสตร์ 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สำนักว …

Read More »