Home / ข่าวทั่วไป (page 2)

ข่าวทั่วไป

คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เข้าร่วมให้ความรู้กฎหมายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรน …

Read More »

สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวสู่ชุมชน”

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562ที่ผ่านมา สำนักงานปร …

Read More »

อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มวล. เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่”

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 อาจารย์อนุสรณ์ ชัย …

Read More »

HOME ROOM หลักสูตรรัฐศาสตร์ นักศึกษารัฐศาสตร์พบคณาจารย์

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรร …

Read More »

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Government Strategic Planning and Project Proposal Preparation”

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา “Homeroom Law Family”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิติศ …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชารั …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ร่วมกับ หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand’s Containment Constitution”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-15.30 ศูนย …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองภายใต้โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2562

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัก …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรน …

Read More »