• +0-7567-2410
  • polsciandlaw.wu59@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 4 (Admission)

หลักสูตรนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ⏰ TCAS รอบท …

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 4 (Admission) Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

หลักสูตรนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ⏰ TCAS รอบท …

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Read More »

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS …

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

หลักสูตรรัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ⏰ TCAS รอบที่ …

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนิติศาสตร์ TCAS63 รอบ Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนิติศาสตร์ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนิติศาสตร์ TCAS63 รอบ Portfolio Read More »

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต TCAS63 รอบ Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต …

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต TCAS63 รอบ Portfolio Read More »

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต TCAS63 รอบ Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS63 รอบที่ 1 Portfol …

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต TCAS63 รอบ Portfolio Read More »