Home / ข่าววิชาการ/วิจัย/สัมมนา

ข่าววิชาการ/วิจัย/สัมมนา

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิ …

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรร …

Read More »

ศ. ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารย์พิเศษรายวิชาการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศา …

Read More »

คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เข้าร่วมให้ความรู้กฎหมายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรน …

Read More »

สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวสู่ชุมชน”

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562ที่ผ่านมา สำนักงานปร …

Read More »

อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มวล. เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่”

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 อาจารย์อนุสรณ์ ชัย …

Read More »

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Government Strategic Planning and Project Proposal Preparation”

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ร่วมกับ หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand’s Containment Constitution”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-15.30 ศูนย …

Read More »

ศาตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ให้กับคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล.

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรนิติศา …

Read More »

บทความอาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Chinese Political Science Review ในฐานข้อมูล Springer

บทความอาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาส …

Read More »