Home / ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐ …

Read More »

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิ …

Read More »

อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มวล. เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่”

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 อาจารย์อนุสรณ์ ชัย …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ร่วมกับ หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand’s Containment Constitution”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-15.30 ศูนย …

Read More »

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

นักศึกษานิติ มวล. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำก …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศ …

Read More »

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอา …

Read More »

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดอบรมเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความ (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 สภาทนายความในพระบรมราชู …

Read More »

iLaw บรรยายสาธารณะหัวข้อ “มองการเมืองผ่านรัฐธรรมนูญไทย กับสิ่งที่ต้องไปต่อในการเลือกตั้ง 62”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียร …

Read More »

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF ในระดับ Fellow

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัย …

Read More »