Home / Education News

Education News

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมสื่อ …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร เป็นอาจารย์พิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไดรับเกีย …

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันรพี 2562

” วันรพี 2562 ” เนื่องด้วยในวันที่ 7 ส …

Read More »

ศ. ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารย์พิเศษรายวิชาการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศา …

Read More »

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร เป็นอาจารย์พิเศษให้ นิติศาสตร์ มวล.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร ได้ให้เกียรติเป็นอา …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา “Homeroom Law Family”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิติศ …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชารั …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรน …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับคุณครูจากโครงการ “เพาะกล้าพันธุ์ใหม่ ในใจครู” ครั้งที่ 2

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับคุณครูจากโครงการ “เพา …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย

เมื่อจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 หลักสูตรนิติศาสตร์ …

Read More »