Home / วิจัยและบริการวิชาการ

วิจัยและบริการวิชาการ

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรร …

Read More »

คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เข้าร่วมให้ความรู้กฎหมายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรน …

Read More »

อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มวล. เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่”

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 อาจารย์อนุสรณ์ ชัย …

Read More »

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Government Strategic Planning and Project Proposal Preparation”

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ร่วมกับ หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand’s Containment Constitution”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-15.30 ศูนย …

Read More »

ศาตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ให้กับคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล.

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรนิติศา …

Read More »

บทความอาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Chinese Political Science Review ในฐานข้อมูล Springer

บทความอาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาส …

Read More »

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Thai Diplomacy in the 21st Century”

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนั …

Read More »

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดอบรมเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความ (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 สภาทนายความในพระบรมราชู …

Read More »

iLaw บรรยายสาธารณะหัวข้อ “มองการเมืองผ่านรัฐธรรมนูญไทย กับสิ่งที่ต้องไปต่อในการเลือกตั้ง 62”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียร …

Read More »