Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก – มีผลงานวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ – มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทักษะในระดับดี-ดีมาก – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับดี-ดีมาก *** รายละเอียดเพิ่มเติม*** https://www.wu.ac.th/th/news/16658  

Read More »

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ สาขากฎหมายเอกชนหรือกฎหมายธุรกิจ 1 อัตรา

คุณสมบัติ 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกนิติศาสตร์สาขากฎหมายเอกชน หรือกฎหมายธุรกิจ หรือสาขาใกล้เคียง 2.คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.50 3.มีผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 4.ผู้สมัครวุฒิปริญญาโท ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี 5.มีผลงานทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือมีประสบการณ์การสอนด้านนิติศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัย ***หมายเหตุ*** หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด สำนักวิชาฯ อาจเสนอขอจ้างเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง 1 ปีก่อนได้ https://www.wu.ac.th/th/news/15702?fbclid=IwAR03KswrKBgs0BV9y8SB4iP0HYzbu0ZNpDiA3PPU_Mu7OonP2F7JR9uUglA

Read More »

ศ. ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์พิเศษรายวิชาความมั่นคงระหว่างประเทศ ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ทางทหาร เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ สอนรายวิชา POS-251 ความมั่นคงระหว่างประเทศ  (International Security) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นวิชาเอกบังคับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุและเงื่อนไขของสงครามและสันติภาพ บทบาทและอิทธิพลของระบอบระหว่างประเทศด้านความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง เป็นต้น ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติได้บรรยายกี่ยวกับ พัฒนาการ “ความมั่นคง” ในยุคสงครามเย็น และหลังยุคสงครามเย็น โดยให้นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนและซักถามในประเด็นต่าง ๆ

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Seminar on Politics, Administration and Development (INSPAD2019) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ ได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาในหัวข้อ “University Administration in the Changing Time: A Case of Walailak University”

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนรายวิชา POS-218 กฎหมายปกครอง โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างศาลปกครองนครศรีธรรมราช เขตอำนาจศาลปกครอง การฟ้องคดีปกครอง และผลการดำเนินงานด้านการพิจารณาคดี รวมทั้งยังได้เข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีปกครอง ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองมากขึ้น

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และเจ้าหน้าที่  เป็นตัวแทนจากสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการร่วมลงนามเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา 

Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นเนื่องในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ รางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านการเรียน นายสุชาติ สินณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นางสาวขวัญฤดี มณีวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวแพรวพรรณ เพ็ชรรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจําปีด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมกีฬา นางสาวธันยพร สายน้ำเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจําปีด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ นายธนกร แก้วเม็ด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจําปีด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม นายฐานันดร อธิคมานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวสัชกร ชัยณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายอลงกรณ์ ดําแจ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวจารุวรรณ ศิริวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจําปีด้านกิจกรรมจริยธรรม …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร…เส้นทางสู่ความสำเร็จ “วลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage” ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเรียน เตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน” ณ มัสยิดชีอารูดีน บ้่านสระบัว อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช โดยเป็นโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน ของศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ได้จัดการบริการวิชาการนักกฎหมายรับใช้สังคม อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มาตลอด 5 ปี นับแต่ได้เปิดหลักสูตร โดยเป็นการให้คำปรึกษากฎหมาย อบรมกฎหมาย ให้เแก่สมาชิกชุมชนตามความต้องการของชุมชน ในการนี้ หลักสูตรฯ ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของสภาทนายความ จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณจรัญ ศรีสุข ได้มาร่วมเป็นวิทยากรให้คำปรึกษากฎหมาย      

Read More »