• +0-7567-2410
  • polsciandlaw.wu59@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

ผลงานอาจารย์

หลักสูตรรัฐศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) สำหรับชุดโครงการ “การกลับมาของ “ดินแดนใต้ลม”: ทุนนิยมจีนและธุรกิจรังนกในประเทศไทย

หลักสูตรรัฐศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ …

หลักสูตรรัฐศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) สำหรับชุดโครงการ “การกลับมาของ “ดินแดนใต้ลม”: ทุนนิยมจีนและธุรกิจรังนกในประเทศไทย Read More »

ผศ.สุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ เผยแพร่บทความเรื่อง การเมืองของการยอมรับ: โครงการทฤษฎีสังคมของแอ็กเซล ฮอนเน็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐ …

ผศ.สุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ เผยแพร่บทความเรื่อง การเมืองของการยอมรับ: โครงการทฤษฎีสังคมของแอ็กเซล ฮอนเน็ต Read More »

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ได้ …

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัช คมพจน์

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิ …

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัช คมพจน์ Read More »

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. เผยแพร่บทความเรื่อง โลกดิจิทัล โลกนอกระบบ และโลกร้อน: สัญญาทางเศรษฐกิจใหม่หลังโควิด-19

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำน …

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. เผยแพร่บทความเรื่อง โลกดิจิทัล โลกนอกระบบ และโลกร้อน: สัญญาทางเศรษฐกิจใหม่หลังโควิด-19 Read More »

หนังสือการบริหารจัดการ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ = Governance : theory and practice

การบริหารจัดการ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ = Governance : the …

หนังสือการบริหารจัดการ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ = Governance : theory and practice Read More »

หนังสือการจัดการมุมมองจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต

หนังสือการจัดการมุมมองจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต จัดทำโ …

หนังสือการจัดการมุมมองจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต Read More »

ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง อาจารย์สาขาวิชาร …

ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม Read More »

งานวิจัย เรื่อง อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา

งานวิจัย เรื่อง อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องก …

งานวิจัย เรื่อง อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา Read More »