Home / ninnet fangcholjit

ninnet fangcholjit

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือป …

Read More »

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ สาขากฎหมายเอกชนหรือกฎหมายธุรกิจ 1 อัตรา

คุณสมบัติ 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกนิติศาส …

Read More »

ศ. ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์พิเศษรายวิชาความมั่นคงระหว่างประเทศ ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศา …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย …

Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนั …

Read More »

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิ …

Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมสื่อ …

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรร …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร เป็นอาจารย์พิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไดรับเกีย …

Read More »