Home / wanvimon nakha

wanvimon nakha

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับการไปสหกิจศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ทางหลักสูตรนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมคณาจารย์ พบปะพูดคุยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อพูดคุยและให้โอวาทแก่นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการต่างๆ

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนรายวิชา POS-218 กฎหมายปกครอง โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างศาลปกครองนครศรีธรรมราช เขตอำนาจศาลปกครอง การฟ้องคดีปกครอง และผลการดำเนินงานด้านการพิจารณาคดี รวมทั้งยังได้เข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีปกครอง ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองมากขึ้น

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และเจ้าหน้าที่  เป็นตัวแทนจากสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการร่วมลงนามเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา 

Read More »

ขอให้นักศึกษา รหัส 61 ประเมินผลความสำเร็จของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ดูแลนักศึกษาให้ เก่ง ดี และมีความสุข

ขอให้นักศึกษา รหัส 61 เข้าประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานกลุ่มสำนักวิชาที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ : เก่ง ดี และมีความสุข ของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วย 2 แลลประเมิน ประกอบด้วย แบบประเมินความสุขนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เก่ง ดี มีความสุข ในระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2562 แบบประเมินเข้าได้ทาง QR CODE ดังไฟล์แนบ  

Read More »

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในนามของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอให้พวกเรารักษาคุณงามความดีเหล่านั้นไว้ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศต่อไป ให้สมกับอัตลักษณ์นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คือ 1. ภาวะผู้นำ 2. จิตสาธารณะ 3. บุคลิกภาพรับใช้สังคม 4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Read More »

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์” โดยมีนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกว่า 200 คน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรักษาการแทนคณบดี สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเกียรติในการเปิดงานและให้โอวาทกับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมกับการพูดคุยกับนักศึกษาในหัวข้อ “ร้อยดวงใจ สานสายใยคณบดีสู่ศิษย์ รปศ.” หลังจากนั้นเป็นการแนะนำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บรรยายกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในช่วงที่ผ่านมา เรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ตามด้วยเรื่องราวสุดประทับใจภายใต้ธีม “ร้อยดวงใจ สานสายใจจากครูสู่ศิษย์” โดยหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย และช่วง 1 ชั่วโมงต่อมา เป็นการแยกพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อการติดตามดูและนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ในเรื่องของการแจ้งแผนการเรียน การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านได้มีการบันทึกการติดตามความก้าวหน้าไว้อย่างเป็นระบบ …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน : องค์ความรู้แบบ Hybrid ผสานความรู้ด้านการบริหารคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานในกิจการขนส่งสาธารณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการพัฒนาองค์ความรู้แบบ Hybrid ที่มีการผสานความรู้ด้านการบริหารคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานในกิจการขนส่งสาธารณะ รองศาสตราจารย์ ดร.สกล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยได้รับรางวัลเรียนดี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และโล่รางวัลเรียนดี จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนาหลักสูตร รวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอีกด้วย จากประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านมา ได้พัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดบริการขนส่งสาธารณะผ่านการทำวิจัย และถ่ายทอดองค์องค์ความรู้ซึ่งเป็นข้อค้นพบใหม่ๆ เสมอมา เมื่อได้มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากงานสอนนักศึกษาในสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สกล ยังได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จนสามารถเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน”

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน” เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 19/2561 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 19/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป

Read More »