Breaking News

Chalermchai Chotisut

หลักสูตรรัฐศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) สำหรับชุดโครงการ “การกลับมาของ “ดินแดนใต้ลม”: ทุนนิยมจีนและธุรกิจรังนกในประเทศไทย

หลักสูตรรัฐศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบั …

Read More »

ผศ.สุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ เผยแพร่บทความเรื่อง การเมืองของการยอมรับ: โครงการทฤษฎีสังคมของแอ็กเซล ฮอนเน็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจำหลักสู …

Read More »

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร …

Read More »

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. เผยแพร่บทความเรื่อง โลกดิจิทัล โลกนอกระบบ และโลกร้อน: สัญญาทางเศรษฐกิจใหม่หลังโควิด-19

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร …

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

หลักสูตรนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ⏰ TCAS …

Read More »

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »