• +0-7567-2410
  • polsciandlaw.wu59@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

Peeraya Hongsopa

ส.รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย 2563

เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิต …

ส.รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย 2563 Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล.จัดกิจกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ 2563 ผ่าน Zoom

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. หลักสูตรนิ …

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล.จัดกิจกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ 2563 ผ่าน Zoom Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 4 (Admission)

หลักสูตรนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ⏰ TCAS รอบท …

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 4 (Admission) Read More »

นิติศาสตร์ มวล. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน “ประมวลเกมส์ ครั้งที่ 3”

หลักสูตรนิติศาสตร์ ได้ส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขัน “ปร …

นิติศาสตร์ มวล. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน “ประมวลเกมส์ ครั้งที่ 3” Read More »

ประกาศว่าด้วยการประกาศผลคะแนนทุกรายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตร์ และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการของการสอบเพื่อแก้ไขคะแนน สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศว่าด้วยการประกาศผลคะแนนทุกรายวิชาของหลักสูตรนิติศ …

ประกาศว่าด้วยการประกาศผลคะแนนทุกรายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตร์ และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการของการสอบเพื่อแก้ไขคะแนน สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Read More »

นิติศาสตร์ มวล. นำคณะนักเรียนจากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เข้าชมศาลจำลอง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิติศาสตร์ …

นิติศาสตร์ มวล. นำคณะนักเรียนจากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เข้าชมศาลจำลอง Read More »

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. นำเสนอรายงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มีการนำเสนอรายงานสหกิจ ของนั …

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. นำเสนอรายงานสหกิจศึกษา Read More »

นิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “ส่งนักศึกษาสู่สถานประกอบการ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ทางหลักสูตรนิติศาสตร์ …

นิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “ส่งนักศึกษาสู่สถานประกอบการ” Read More »

ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ บรรยายพิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจ …

ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ บรรยายพิเศษให้นิติศาสตร์ มวล. Read More »

นิติศาสตร์ มวล.นำนักศึกษาดูงานนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 คณะนักศึกษา และอาจารย์ห …

นิติศาสตร์ มวล.นำนักศึกษาดูงานนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Read More »