สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 โดย ศ.ดร. ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และคณาจารย์จากสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้พบปะพูดคุย และมอบ wristband แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562     Facebook Comments

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ร่วมกับ หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand’s Containment Constitution”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-15.30 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ร่วมกับ หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand’s Containment Constitution” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. Allen Hicken University of Michigan ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   Facebook Comments

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองภายใต้โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2562

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-29 มิถุนายน 2562 โดยในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรม “คณบดีพบผู้ปกครอง” ณ อาคารสถาปัตยกรรม เพื่อรับทราบลักษณะการเรียนการสอน ของแต่ละหลักสูตร การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ปกครองและคณาจารย์ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่   Facebook Comments

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยได้เข้าเยี่ยมชม ดูงานห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีในชั้นศาลในเบื้องต้น จากคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีการพพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   Facebook Comments

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับคุณครูจากโครงการ “เพาะกล้าพันธุ์ใหม่ ในใจครู” ครั้งที่ 2

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับคุณครูจากโครงการ “เพาะกล้าพันธุ์ใหม่ ในใจครู” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาหลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ต้อนรับคุณครูประจำชั้น/ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะแนวที่ ดูแลนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จากโครงการ “เพาะกล้าพันธุ์ใหม่ ในใจครู” “Next Gen Teacher Seed Camp 2019” ครั้งที่ 2 โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตร์ ได้นำคุณครูเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีในชั้นศาลในเบื้องต้น เป็นต้น จากคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   Facebook Comments

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย

เมื่อจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย มีการบรรยายพิเศษและจัดกิจกรรมกลุ่มเรื่อง “การเรียนรู้สิทธิและกฎหมาย (Rights, Law & Learn) ภายใต้ความเป็นประชาธิปไตย” โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศาลจำลอง , เล่นเกมตอบปัญหาประชาธิปไตย และกิจกรรมเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น รูปภาพเพิ่มเติม :  https://www.facebook.com/773821729351329/posts/2320991244634362/ Facebook Comments

Read More »

HOME ROOM นักศึกษารัฐศาสตร์ มวล. พบคณบดี

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “HOME ROOM นักศึกษารัฐศาสตร์พบคณบดี” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา และบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “เส้นทางความสำเร็จในระบบราชการ” เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา  รวมทั้งยังได้มอบทุนการศึกษา “ทุนเรียนพัฒนาการแบบก้าวกระโดด” ให้กับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาแบบก้าวกระโดด ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1/2561 และภาคการศึกษาที่ 2/2561 เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นกำลังใจในการพัฒนาตนเองในด้านการเรียน Facebook Comments

Read More »

ศาตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ให้กับคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล.

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ มาเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การเขียนงานวิจัย บทความ และงานวิชาการอื่นๆ (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำเพื่อการเขียนและนำเสนอผลงานงานวิชาการ) ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาวลัยลักษณ์ การนี้ ทางหลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณศาตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้   Facebook Comments

Read More »

ท่านเชิดชาย บัวเพชร บรรยายพิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก ท่านเชิดชาย บัวเพชร ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายในรายวิชา LAW-311 กฎหมายลักษณะพยาน ภาคการศึกษาที่ 3/2561 การนี้ทางหลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณท่านเชิดชาย บัวเพชร มา ณ โอกาสนี้   Facebook Comments

Read More »

บทความอาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Chinese Political Science Review ในฐานข้อมูล Springer

บทความอาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Chinese Political Science Review ในฐานข้อมูล Springer บทความของอาจารย์ตฤณ ไอยะรา เรื่อง “The Long and Winding Railway: Domestic Politics and the Realization of China-Initiated High-Speed Railway Projects in Thailand” เผยแพร่ออนไลน์ (Online First Articles) ซึ่งเตรียมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Chinese Political Science Review ในฉบับถัดไป อ่านบทความได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-019-00124-2 บทความนี้มุ่งศึกษาว่าการเมืองภายในส่งผลหรือกำหนดกระบวนการทางนโยบายของข้อริเริ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนอย่างไร โดยแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์จากประสบการณ์ของประเทศไทยในช่วง ค.ศ. 2010-2018 ปัจจุบันอาจารย์ตฤณ ไอยะรา ศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน International Development …

Read More »