นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในนามของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอให้พวกเรารักษาคุณงามความดีเหล่านั้นไว้ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศต่อไป ให้สมกับอัตลักษณ์นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คือ 1. ภาวะผู้นำ 2. จิตสาธารณะ 3. บุคลิกภาพรับใช้สังคม 4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Facebook Comments

Read More »

คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เข้าร่วมให้ความรู้กฎหมายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมให้ความรู้กฎหมายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน และให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิทางกฎหมาย โดยมีการบรรยายให้ความรู้กฎหมายแพ่งและพาณิย์ (กู้ยืมฯ กฎหมายครอบครัวและมรดก) , พระราชบัญญัติการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์ , กฎหมายอาญา , กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น อีกทั้งมีการตอบข้อซักถามจากประชาชนชาวทุ่งใสอีกด้วย   Facebook Comments

Read More »

สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวสู่ชุมชน”

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562ที่ผ่านมา สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวสู่ชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยมีการบรรยาย การบรรยายหัวข้อ “อำนาจพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว” “กฎหมายครอบครัว” “การไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว” และ “เทคนิคการไกล่เกลี่ย” โดยผู้พิพากษา , ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอมครอบครัวจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งมีถามตอบข้อซักถามของนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย   Facebook Comments

Read More »

อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มวล. เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่”

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่: การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์อนุสรณ์เป็นนักวิจัยในโครงการ โดยรับผิดชอบวิจัยในหัวข้อ “ไทยกับปัญหาการค้ามนุษย์” และ “ไทยกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ” ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้โครงการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง “ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่: การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอบคุณภาพจาก : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Facebook Comments

Read More »

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์” โดยมีนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกว่า 200 คน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรักษาการแทนคณบดี สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเกียรติในการเปิดงานและให้โอวาทกับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมกับการพูดคุยกับนักศึกษาในหัวข้อ “ร้อยดวงใจ สานสายใยคณบดีสู่ศิษย์ รปศ.” หลังจากนั้นเป็นการแนะนำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บรรยายกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในช่วงที่ผ่านมา เรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ตามด้วยเรื่องราวสุดประทับใจภายใต้ธีม “ร้อยดวงใจ สานสายใจจากครูสู่ศิษย์” โดยหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย และช่วง 1 ชั่วโมงต่อมา เป็นการแยกพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อการติดตามดูและนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ในเรื่องของการแจ้งแผนการเรียน การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านได้มีการบันทึกการติดตามความก้าวหน้าไว้อย่างเป็นระบบ …

Read More »

HOME ROOM หลักสูตรรัฐศาสตร์ นักศึกษารัฐศาสตร์พบคณาจารย์

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “HOME ROOM หลักสูตรรัฐศาสตร์ นักศึกษารัฐศาสตร์พบคณาจารย์ ” ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ รองคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการกล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำอาจารย์ใหม่ของหลักสูตร หลังจากนั้นเป็นการแนะนำทางด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร การวางแผนการศึกษา และการตอบคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา โดยอาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการอบอรมการพัฒนาสื่อสารออนไลน์ด้วย Infographic เกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเด่น และเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดสามลำดับแรกของแต่ละชั้นปีแยกตามเอกวิชา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เป็นผู้มอบ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาแบบก้าวกระโดดและทุนการศึกษาเรียนดี (นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนต่อไป Facebook Comments

Read More »

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Government Strategic Planning and Project Proposal Preparation”

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจาก นาย Sengdarith Kattignasack อธิบดีกรมการวางแผนและความร่วมมือ (Department of Planning and Cooperate) เพื่อเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Government Strategic Planning and Project Proposal Preparation” ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transport) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการประชุมดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ได้บรรยายในหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ SWOT analysis and SWOT Matrix, Balance Score Card …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสต์ มวล. เปิดบ้านสิงนคราตราชู ต้อนรับนักเรียนจากค่าย WU Seed Camp 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เปิดบ้านสิงนคราตราชู ในฐานกิจกรรมค้นหาตัวตนของค่าย “วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU Seed Camp 2019)” นักเรียนผู้เข้าร่วมค่ายที่สนใจสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมแนะนำ แต่ละหลักสูตรของสำนักวิชาฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมค่าย รวมทั้งมีกิจกรรมเกมส์ต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตนอีกด้วย   Facebook Comments

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน : องค์ความรู้แบบ Hybrid ผสานความรู้ด้านการบริหารคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานในกิจการขนส่งสาธารณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการพัฒนาองค์ความรู้แบบ Hybrid ที่มีการผสานความรู้ด้านการบริหารคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานในกิจการขนส่งสาธารณะ รองศาสตราจารย์ ดร.สกล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยได้รับรางวัลเรียนดี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และโล่รางวัลเรียนดี จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนาหลักสูตร รวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอีกด้วย จากประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านมา ได้พัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดบริการขนส่งสาธารณะผ่านการทำวิจัย และถ่ายทอดองค์องค์ความรู้ซึ่งเป็นข้อค้นพบใหม่ๆ เสมอมา เมื่อได้มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากงานสอนนักศึกษาในสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สกล ยังได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จนสามารถเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา “Homeroom Law Family”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “Homeroom Law Family” โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เกี่ยวกับการเรียนและการทำกิจกรรมของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยหลังจากกิจกรรม Homeroom รวมแล้ว มีกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาแยกตามห้องต่างๆ โดยนักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละคนอีกด้วย              Facebook Comments

Read More »