ศ. ดร.อุดม รัฐอมฤต บรรยายพิเศษหัวข้อ “รัฐธรรมนูญ 2560 กับอนาคตไทย”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 หลักสูตรนิติศาสตร์ได้ร …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แ …

Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จัดอบรม “มารยาททางการทูต”

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยหลักสูตรรัฐศาสต …

Read More »

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนครอ …

Read More »

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่ทนายพันล้าน” โดยอาจารย์สัก กอแสงเรือง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรนิติศาสตร์ได …

Read More »

ผู้ว่านครฯ บรรยายพิเศษ “ชีวิตนักปกครอง”แก่นักศึกษารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธร …

Read More »

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สภาทนายความในพระบรมราชูปถ …

Read More »

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

ชื่อโครงการ      การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที …

Read More »

กิจกรรม Workshop “Road to MFA เส้นทางสู่กระทรวงการต่างประเทศ”

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ …

Read More »

อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษาฯ จากเนติบัณฑิตยสภา ตรวจพิจารณามาตรฐานการศึกษาฯ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานกา …

Read More »