Home / วิจัยและบริการวิชาการ / การอบรมให้ความรู้กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

การอบรมให้ความรู้กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 อาจารย์ ตารเกศ แดงงาม
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองปากพูน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยเป็นการอบรมกฎหมายภายใต้ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนของหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

บริการวิชาการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

“โครงการฝึกอบรม …