Home / กิจกรรมนักศึกษา / ค่ายนักฎหมายอาสา หลักสูตรนิติศาสตร์

ค่ายนักฎหมายอาสา หลักสูตรนิติศาสตร์

นิติศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน : คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน (ค่ายนักกฎหมายอาสา) วันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม 2561 ณ  มัสยิดบ้านสระบัว  และที่ทำการสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา

ด้วยหลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการนิติศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน : คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน (ค่ายนักกฎหมายอาสา : อ่าวทองคำ) ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทำการสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา และมัสยิดในถุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษากฎหมายแก่ชุมชนอีกทั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวติของชาวประมงท้องถิ่น ตลอดจนกระบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนของชาวประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหลักสูตรนิติศาสตร์กับชุมชน และเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนพื้นบ้าน เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการเรียนรู้กฎหมาย และฝึกให้นักศึกษาได้เข้าถึงกระบวนการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชุมชนปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ชุมชนต่อไป

กิจกรรมหลักในโครงการดังกล่าว อาทิ อบรมกฎหมายใกล้ตัวให้แก่สมาชิกชุมชน และให้คำปรึกษากฎหมาย  ณ มัสยิดบ้านสระบัว    โดย คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ และเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนประมงอ่าวท่าศาลา และการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน  โดย นายหมาด โต๊ะสอ : ปราชญชุมชน   และ นาย เจริญ โต๊ะอิแต  วิทยากร  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนในพื้นที่อื่นๆ โดย นายกัมพล จิตตะนัง วิทยากร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลไกและกระบวนการทางกฎหมายในการต่อสู้เพื่อสิทธิ  โดยตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  วิทยากร เป็นต้น

ลิ้งค์ไฟล์ภาพฉบับเต็ม ได้ที่ https://drive.google.com/open…

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

ค่ายรัฐศาสตร์สัมพันธ์ชุมชม

โครงการ “ค่ายรั …