Home / 5 ส / มาตรฐาน 5 ส

มาตรฐาน 5 ส

มาตรฐานที่ใช้ในปี ๒๕๖๑

มาตรฐานกลาง “หน่วยงาน”

มาตรฐานกลาง “ห้องทำงานอาจารย์”

ผลการประเมิน ๕ส ปี ๒๕๖๑

การตรวจประเมินระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์-๒ มีนาคม ๒๕๖๑

Facebook Comments

About wanvimon nakha