Home / วิจัยและบริการวิชาการ / บริการวิชาการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริการวิชาการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

“โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส”
จัดโดย เทศบาลตำบลทุ่งใส ร่วมกับสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ ประสานสุขรีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ในการนี้ คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ และตอบข้อปัญหาของชาวตำบลทุ่งใส โดยครอบคลุมทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอาญา และกฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อันเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติ การเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุข

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/law.wu.ac.th/photos/pcb.1820104558056369/1820103308056494/?type=3&theater

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

การอบรมให้ความรู้กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 10 …