Home / กิจกรรมนักศึกษา / โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายปกครอง

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายปกครอง

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายปกครอง ณ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ในการนี้ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการเห็นกระบวนพิจารณาคดีปกครองจริงในห้องพิจารณาคดีของศาลปกครอง การดำเนินคดีในขั้นตอนต่างๆของศาลปกครอง เยี่ยมชมงานรับฟ้อง ห้องให้คำปรึกษา ห้องไต่สวน อีกทั้งได้รับความรู้จากการบรรยายจากท่านตุลาการศาลปกครอง ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครอง อันเป็นการเสริมการเรียนรู้วิชากฎหมายปกครองจากในชั้นเรียน หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

ค่ายรัฐศาสตร์สัมพันธ์ชุมชม

โครงการ “ค่ายรั …