นิติศาสตร์ มวล. จัดพิธีมอบประมวลสู่บุตรรพี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 หลักสูตรนิติศาสตร์ได้จั …

Read More »

แนะนำอาจารย์ใหม่หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล.

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ …

Read More »

ขอให้นักศึกษา รหัส 61 ประเมินผลความสำเร็จของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ดูแลนักศึกษาให้ เก่ง ดี และมีความสุข

ขอให้นักศึกษา รหัส 61 เข้าประเมินผลความสำเร็จของหน …

Read More »

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น …

Read More »

คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เข้าร่วมให้ความรู้กฎหมายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรน …

Read More »

สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวสู่ชุมชน”

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562ที่ผ่านมา สำนักงานปร …

Read More »

อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มวล. เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่”

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 อาจารย์อนุสรณ์ ชัย …

Read More »

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสต …

Read More »

HOME ROOM หลักสูตรรัฐศาสตร์ นักศึกษารัฐศาสตร์พบคณาจารย์

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรร …

Read More »

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Government Strategic Planning and Project Proposal Preparation”

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย …

Read More »