ศาตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ให้กับคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล.

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรนิติศา …

Read More »

ท่านเชิดชาย บัวเพชร บรรยายพิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกี …

Read More »

บทความอาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Chinese Political Science Review ในฐานข้อมูล Springer

บทความอาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาส …

Read More »

ผศ. ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย บรรยายพิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (น …

Read More »

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

นักศึกษานิติ มวล. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำก …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน”

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศ …

Read More »

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอา …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล …

Read More »

ประกาศรรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »